Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: 

 • "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 9,96kW στη στέγη του κτιρίου των εγκαταστάσεων του Ενωσιακού Γηπέδου Καβάλας (Γήπεδο ΕΠΣ Καβάλας)"

Οι οικονομικές προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 17/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ.. Δεκτές θα γίνονται οικονομικές προσφορές είτε από ατομικές επιχειρήσεις, είτε από εταιρίες. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (σε περίπτωση προσφοράς από εταιρία, το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου θα πρέπει να είναι του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας)
 2. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
 3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου
 4. Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους
 5. Βεβαίωση Ασφαλιστικής /Φορολογικής Ενημερότητας
 6. Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό
 7. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του Επιμελητηρίου
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, ζ) Ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας ανακοινώνεται η έναρξη δηλώσεων συμμετοχών στα πρωταθλήματα και το Κύπελλο της νέας αγωνιστικής σεζόν από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

Οι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχών από τις ομάδες σε όλες τις κατηγορίες των πρωταθλημάτων και το Κύπελλο είναι η Τρίτη 13 Αυγούστου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση συμμετοχής σε πρωταθλήματα και Κύπελλο της σεζόν 2024-2025 είναι τα παρακάτω και επισυνάπτονται τα πρότυπα τους:   

1) Δήλωση Συμμετοχής Πρωταθλήματος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

2) Δήλωση Συμμετοχής Κυπέλλου 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

3) Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

4) Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας διακόσια (200) € και στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας εκατόν πενήντα (150) €

  

5) Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας πενήντα (50) €

 

6) Ετήσια συνδρομή περιόδου 2024-2025 πενήντα (50) €

 

7) Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο

 

8) Ακριβές αντίγραφο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου 

 

9) Φωτοτυπία του Βιβλίου Μελών του σωματείου

  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, στην καρτέλα "ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ή ΚΥΠΕΛΛΟ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", είτε να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία αυτής.

Επιπλέον, γίνεται γνωστό ότι η συμμετοχή στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας για όλες τις ομάδες όλων των κατηγοριών είναι υποχρεωτική. 

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων να φροντίσουν για την εξόφληση των χρηματικών ποινών των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων του σωματείου τους της περασμένης αγωνιστικής σεζόν, προκειμένου να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχών τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Επίσης, παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων όπως συμπληρώσουν όλα τα πεδία που ζητούνται στις σχετικές δηλώσεις συμμετοχών, καθώς κάθε στοιχείο είναι σημαντικό. 

Τέλος, όσον αφορά τις Β' ομάδες της Α' Κατηγορίας που θέλουν να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Κατηγορίας, το παράβολο συμμετοχής τους ανέρχεται στο ίδιο ποσό που αντιστοιχεί σε όλες τις ομάδες της Β' Κατηγορίας. 

Από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας γίνονται γνωστές σε όλα τα σωματεία οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σεζόν 2024-25, οι ημερομηνίες μετεγγραφών περιόδου 2024-2025 για τα ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σωματεία, καθώς και ο καθορισμός των ηλικιακών ορίων αυτής για τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες  ποδοσφαιριστές, σύμφωνα με τις υπ' αριθμόν  59/20-11-2023 & 70/29.06.2024 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Παράλληλα, γνωστοποιείται και ο τροποιημένος και επικυρωμένος (απόφαση 70 της ΕΕ/ΕΠΟ στις 29-06-2024, κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της ΕΕΠ/ΕΠΟ στις 29-06-2024) για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 Κανονισμός Ιδιότητας & Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. 

 

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ & ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕΖΟΝ 2024-2025_01072024

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2024-2025 Απόφαση 70 ΕΕ ΕΠΟ 29-06-2024

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της ότι, είναι πλέον διαθέσιμα τα νέα έντυπα αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2024-2025. 

Οι νέες αιτήσεις μεταβολών έχουν κόστος τρία (3) ευρώ η κάθε μία και αφορούν, όπως και την προηγούμενη σεζόν, τρεις κατηγορίες μεταβολών:

 • Εγχώριες κινήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) 
 • Εγχώριες κινήσεις αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) 
 • Διεθνείς κινήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας)

Τονίζεται ξανά ότι, όλα τα πεδία στην αίτηση μεταβολών θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα, καθώς όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα σε μία μεταβολή ποδοσφαιριστή. Επίσης, σε περίπτωση μεταβολής ανήλικου ποδοσφαιριστή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της δήλωσης του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής αυτού στο κάτω μέρος της αίτησης. 

Όσον αφορά τα παράβολα των μεταγραφικών κινήσεων της περιόδου 2024-2025, θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες με νεότερη ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως όλα τα παράβολα των μεταβολών των ποδοσφαιριστών διευθετούνται μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΠΟ για παράβολα ( https://paravola.epo.gr/ ) από τους υπεύθυνους των σωματείων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι νέες αιτήσεις μεταβολών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να υποβληθούν στην Ένωση από την 1-7-2024 και πάντα το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ανοιχτό το ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΠΟ για την κάθε μεταβολή. Έως τις 30-6-2024 και για τις μεταβολές που επιτρέπεται να διενεργηθούν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αιτήσεις μεταβολών της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024. 

Παρακάτω επισημαίνονται κάποιες σημαντικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μεταβολών και παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων για την πιστή εφαρμογή τους.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει, ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2024, ότι επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. 

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου τμήματος της Γ.Γ.Α., τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 22/06/2024 είναι τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:

Επικυρωμένος κατάλογος σωματείων ΕΠΣ Καβάλας για Γ.Σ. 22/06/2024

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των νέων συνεργασιών της στο κομμάτι του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα τμήματα υποδομών και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. 

Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των Μικτών Ομάδων της ΕΠΣ Καβάλας, νέος προπονητής για την ομάδα Κ-16 θα είναι ο Γιάννης Κουμλιάς με άμεσο συνεργάτη του τον Δημήτρη Αμπατζή. Στην ομάδα Κ-14 προπονητής θα παραμείνει ο Αργύρης Ελευθεριάδης, έχοντας δίπλα του τον επί σειρά ετών παράγοντα του ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ Μπάμπη Χατζησάββα. 

Από κει και πέρα, ως προς τα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ Καβάλας για την περίοδο 2024-2025, υπεύθυνος διοργάνωσης τους θα είναι ο επί χρόνια παράγοντας του ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Μάνος Δρόσος με συνεργάτες του τους κ.κ. Γιώργο Τίτη, Αλέξη Μελισσόπουλο, Γιώργο Αγγελίδη και Θεόφιλο Χατζηστάθη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία σχετικά με τα τμήματα υποδομών και τις μικτές ομάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να απευθύνονται στους νέους υπεύθυνους των τμημάτων υποδομής:

 • Γιάννης Κουμλιάς (τηλ. 6936744470)
 • Αργύρης Ελευθεριάδης (τηλ. 6973549204)
 • Δημήτρης Αμπατζής (τηλ. 6946474346)
 • Μπάμπης Χατζησάββας (τηλ. 6979166181)
 • Μάνος Δρόσος (τηλ. 6972889397) 

Η Εκτελεστικής Επιτροπή της ΕΠΣ Καβάλας εύχεται καλή αρχή και καλή επιτυχία στο έργο των ιθυνόντων του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου της Καβάλας.