Η ΕΠΣ Καβάλας ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της, ότι βάσει του νέου Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των δελτίων αθλητικής ιδιότητας με το δελτίο νέου τύπου, το οποίο θα είναι λευκού χρώματος, για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων.

Για το λόγο αυτόν καλούνται όλα τα σωματεία να προβούν στην αντικατάσταση των δελτίων παλαιού τύπου έως 30/8/2021.

Όλα τα υφιστάμενα δελτία που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον επιλεγεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράψουν τριετή διάρκεια. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα κόστη στον πίνακα παραβόλων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ, καθώς μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ορισθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη) διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

Το παράβολο επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου με ισχύ για τρία χρόνια έχει οριστεί από την ΕΠΟ στην τιμή των 5 ευρώ/δελτίο. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των σωματείων, η ΕΠΣ Καβάλας όρισε το σχετικό παράβολο στην τιμή των 3 ευρώ/δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της αίτησης μεταβολών για τη σεζόν 2021-2022 έχει οριστεί από την ΕΠΣ Καβάλας στα 2 ευρώ. Οπότε, το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση ενός δελτίου ορίζεται από την ΕΠΣ Καβάλας στα 5 ευρώ αντί για 7 που όρισε η ΕΠΟ.

Επιπλέον, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των σωματείων και για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι συμμετοχές των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση των ομάδων, οι παράγοντες μπορούν να θέσουν σε προτεραιότητα την αντικατάσταση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που κρίνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες τους και να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των υπόλοιπων δελτίων σε μεταγενέστερο χρόνο και έως τις 30/6/2022.Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση. Αναλυτικότερα:

  • Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται), όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα (φωτογραφία). Σε αλλοδαπούς και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται έντυπο με λατινικούς χαρακτήρες.
  • Απλή Φωτοτυπία Ταυτότητας για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές (Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικούς και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς)
  • Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί.
  • Σε περίπτωση ανήλικου ποδοσφαιριστή, απαιτείται Δήλωση Κηδεμόνα στο πίσω μέρος της αίτησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Δεύτερη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε καθαρή κατάσταση, εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί κατά το προηγούμενο έτος. 

 

Υπενθυμίζονται, τέλος, τα παράβολα όλων των μεταβολών ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2021-2022, όπως ορίστηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2021-2022

 

(Πρότυπο συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου)