Η ΕΠΣ Καβάλας ενημερώνει τα σωματεία της δύναμής της με τμήματα υποδομής και τις Ακαδημίες, ενόψει της έναρξης των Πρωταθλημάτων Υποδομής, ότι βάσει του νέου Κανονισμού Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των δελτίων αθλητικής ιδιότητας με το δελτίο νέου τύπου, το οποίο είναι λευκού χρώματος, για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους.

Για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν στα Πρωταθλήματα Υποδομής της νέας αγωνιστικής περιόδου θα πρέπει να διαθέτουν το δελτίο νέου τύπου.

Όλα τα υφιστάμενα δελτία που θα αντικατασταθούν/επανεκδοθούν και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024, εφόσον επιλεγεί από το σωματείο και τον ποδοσφαιριστή να συνυπογράψουν τριετή διάρκεια. Σε διαφορετική περίπτωση, η αντικατάσταση/επανέκδοση θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα κόστη στον πίνακα παραβόλων που έχει εγκριθεί από την ΕΕ/ΕΠΟ, καθώς μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (σωματεία και ποδοσφαιριστές) ελεύθερα, εντός των ορισθέντων χρονικών ορίων (1 έως 5 έτη) διαφορετικός χρόνος ισχύος του νέου Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα δελτία παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.).

Το παράβολο επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου με ισχύ για τρία χρόνια έχει οριστεί από την ΕΠΣ Καβάλας στην τιμή των 3 ευρώ/δελτίο. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή της αίτησης μεταβολών για τη σεζόν 2021-2022 έχει οριστεί από την ΕΠΣ Καβάλας στα 2 ευρώ. Οπότε, το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση ενός δελτίου ορίζεται από την ΕΠΣ Καβάλας στα 5 ευρώ, αντί για 7 που όρισε η ΕΠΟ.Η απαιτούμενη διαδικασία υποβολής Αίτησης Επανέκδοσης/Αντικατάστασης απαιτεί την υποβολή αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόταν σε κάθε άλλη περίπτωση. Αναλυτικότερα:

  • Πλήρως συμπληρωμένη Αίτηση Μεταβολών με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (Φωτογραφία, ΑΜΚΑ Ποδοσφαιριστή, e-mail και υπογραφές με τα ονοματεπώνυμα όσων απαιτούνται), όπως φαίνεται στο παρακάτω υπόδειγμα (φωτογραφία). Σε αλλοδαπούς και υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται έντυπο με λατινικούς χαρακτήρες.
  • Απλή Φωτοτυπία Ταυτότητας για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές (Σε περίπτωση ποδοσφαιριστή άλλης υπηκοότητας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικούς και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς)
  • Πράξης Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
  • Δήλωση Κηδεμόνα στο πίσω μέρος της αίτησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Δεύτερη έγχρωμη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή σε καθαρή κατάσταση. 

 

Υπενθυμίζονται, τέλος, τα παράβολα όλων των μεταβολών ποδοσφαιριστών για ακαδημίες και τμήματα υποδομής για τη σεζόν 2021-2022, όπως ορίστηκαν από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2021-2022

 

 

(Πρότυπο συμπλήρωσης αίτησης επανέκδοσης/αντικατάστασης δελτίου)