Από την Τεχνική Επιτροπή Πρωταθλημάτων Υποδομής και σε συνεργασία με Τμήμα Μητρώου Δελτίων γίνονται γνωστά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών των κατηγοριών Κ-14 και Κ-16, καθώς και για την έκδοση προσωρινών δελτίων για την κατηγορία Κ-12.

Πιο συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες Κ-14 και Κ-16, όπου η έκδοση Δ.Α.Ι. είναι υποχρεωτική, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρώτη εγγραφή του ποδοσφαιριστή είναι τα παρακάτω: 

• Εικόνα προφίλ (μία(1) για DTMS & μία(1) για Αίτηση Μεταβολής)

• Αίτηση μεταβολής (πρωτότυπο, νομότυπα συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο &

σφραγισμένο από Σωματείο & γονέα ή κηδεμόνα του Ποδοσφαιριστή κατά Άρθρο 4,

παραρτήματος Γ, Κ.Ι.Μ.Π)

• Δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) υπογεγραμμένο &

σφραγισμένο από γονέα ή κηδεμόνα του Ποδοσφαιριστή κατά Άρθρο 4, παραρτήματος Γ,

Κ.Ι.Μ.Π)

• Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)

• Κάρτα υγείας (σφραγισμένη & επικυρωμένη από καρδιολόγο ή γιατρό πιστοποιημένο

από ΕΚΑΕ)

 

• Προσωπικό Email Ποδοσφαιριστή

 

Για την κατηγορία Κ-12 και την έκδοση προσωρινών δελτίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

• Αίτηση μεταβολής (φωτοαντίγραφο, νομότυπα συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο &

σφραγισμένο από Σωματείο & γονέα ή κηδεμόνα του Ποδοσφαιριστή κατά Άρθρο 4,

παραρτήματος Γ, Κ.Ι.Μ.Π)

• Κάρτα υγείας (σφραγισμένη & επικυρωμένη από καρδιολόγο ή γιατρό πιστοποιημένο

από ΕΚΑΕ)

• Πιστοποιητικό Γέννησης με φωτογραφία