Καβάλα, 02/05/2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Καβάλας

Έχοντας υπόψη του  :

1. Την 73/01-05-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης

2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Καβάλας

3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας 

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση  στο Ενωσιακό Γήπεδο (Γήπεδο Ε.Π.Σ. Καβάλας) στα Αμισιανά Καβάλας, στις 22-06-2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών,

2. Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού.

4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.

5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού.

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.

9. Διαγραφές σωματείων – μελών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι μέλη.

 

 Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Σάββατο 22-06-2024, στον ίδιο χώρο και ώρα 11:00 π.μ.. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

 
Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ