Καβάλα 24-5-2016

ΠΡΟΣ:

ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Κ.

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σωματείων Μελών ΕΠΣΚ»    

Κύριε Πρόεδρε,   

     Έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Κ. καθώς και την υπ αριθμόν 6/23-5-2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Ε.Π.Σ.Κ η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα, ξενοδοχείο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στις 19-6-2016 (19 Ιουνίου 2016), ώρα 10:00 πμ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Σ.Κ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Κ.

2.     Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των μελών της Ε.Π.Σ.Κ. και έλεγχος απαρτίας.

3.     Ομιλία του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.Κ.

4.     Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Π.Σ.Κ. της 19-6-2016.

5.     Ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

6.     Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών.

7.     Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

8.     Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Σ.Κ. της περιόδου από 1-6-2015 έως 31-5-2016.

9.     Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

10.  Έγκριση του προϋπολογισμού της περιόδου από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Κ., της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 19 Ιουνίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 2).

Τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση των μελών της Ε.Π.Σ.Κ. όπως και κάθε άλλο που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση , ρυθμίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Κ.  

                                             

Για το Δ.Σ.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

      ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                    ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF                       

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF