ΠΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ καθώς και την από 12-6-2017 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

 

έκτακτη  Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ Καβάλας στις 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Δήλωση της εκτελεστικής επιτροπής ΕΠΣΚ, ότι η έκτακτη γενική συνέλευση έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί , σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.
  2. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων για τη διαπίστωση απαρτίας.
  3. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
  4. Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση πρακτικών της Γ.Σ.
  5. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.
  6. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης γενικής συνέλευσης.
  7. Ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο (30) του καταστατικού της ΕΠΣΚ.
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη έντεκα (11) τακτικών και έντεκα (11) αναπληρωματικών μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.)
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή Σάββατο 12 Αυγούστου 2017, στον ίδιο τόπο και ώρα 10:00 π.μ. με τα ίδια θέματα.

 

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

 

Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων το οποίο εκπροσωπούν.

 

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σωματείο.

 

Υπενθυμίζεται ότι: α) για να έχει δικαίωμα ψήφου ο αντιπρόσωπος πρέπει το σωματείο που αντιπροσωπεύει να τακτοποιηθεί ταμειακά μέχρι και προ της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. β) Προπονητές, διαιτητές και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν σωματείο της Ένωσης.

 

Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για τη νομιμοποίηση τους, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την 12η ώρα της Τρίτης 8 Αυγούστου 2017.

 

Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία – μέλη εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκλογική Γενική Συνέλευση (12η ώρα της 7-8-2017, ημέρα Δευτέρα.

 

                                                    

 

                                                   

 

   ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

                                     ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Η παρούσα ανάρτηση της πρόσκλησης για σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ενέχει έγγραφη ενημέρωση των σωματείων.

 

Το πληρεξούσιο εκπροσώπησης σωματείου στη Γ.Σ. μπορούν να το εκτυπώσουν τα σωματεία από την ιστοσελίδα της ΕΠΣΚ, αναζητώντας το στην κατηγορία «ΣΩΜΑΤΕΙΑ» και κάνοντας κλικ στην ενότητα «ΑΡΧΕΙΟ».

 

 

Βέβαια η παραλαβή πρόσκλησης και πληρεξουσίου μπορεί να γίνει και από τα γραφεία της Ένωσης.