Καθήκοντα παρατηρητή

α. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην έκθεση του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας των οπαδών των ομάδων στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Επίσης, ο παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται με κανονιστικές πράξεις ή με αποφάσεις της, κατά περίπτωση, διοργανώτριας.

β. Στον αγωνιστικό χώρο (ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητα τους (αστυνομική ή επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα:

1. Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε ομάδας

2. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας

3. Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας

4. Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του

5. Δύο τραυματιοφορείς

Οι ΕΠΣ και η ΕΠΟ με τις προκηρύξεις τους δύνανται να καθορίζουν και να εκδίδουν ταυτότητες (διαπιστεύσεις – πιστοποιήσεις εισόδου) πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων για όλη την αγωνιστική περίοδο στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ πρόσωπα.  

Μόνο ο προπονητής, ο κάτοχος του αντιστοίχου της κατηγορίας του σωματείου διπλώματος και ο βοηθός αυτού, φέροντες αμφότεροι τα εκδοθέντα από τους αρμόδιους φορείς (ΕΠΟ – ΕΠΣ) Δελτία Πιστοποίησης, έχουν το δικαίωμα να εκτελούν καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής και κανείς άλλος εξ όσων δηλώνονται στο φύλλο αγώνος και παραβρίσκονται στον πάγκο υπό άλλες ιδιότητες.

γ. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω προσώπων: α. Φωτογράφων των επίσημων πρακτορείων τύπου και μελών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφ’ όσον τα μέλη των τελευταίων έχουν την σχετική άδεια από τη διοργανώτρια. β. Νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του γηπέδου του παιχνιδιού.

δ. Ο παρατηρητής υποχρεούται να ζητήσει από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο γήπεδο την απομάκρυνση, από τον χώρο αυτό, οποιουδήποτε προσώπου που εμποδίζει – κατά την κρίση του – την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

ε. Στο χώρο της αρμοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν, επίσης, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, οι διάδρομοι, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι.

Μέσα σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή, μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α., των εξής προσώπων: α. του παρατηρητή του αγώνα και β. των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων.

στ. Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα αναρτώνται πανό ή εκφωνούνται συνθήματα  και φράσεις με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο κατά οποιουδήποτε προσώπου, ή συνθήματα που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ομάδων ή αγώνων, φιλάθλων και τη μνήμη τεθνεώτων, ο Παρατηρητής του αγώνα κάνει προειδοποίηση – έκκληση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα και ζητά από τις ομάδες να αποσυρθούν τα πανό, με παράλληλη επισήμανση των κυρώσεων που θα υποστεί η ομάδα τους.

ζ. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έκθεση σε ειδικό έντυπο της διοργανώτριας που απευθύνεται προς αυτήν.

η. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. β και γ του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων, που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή, επιβάλλεται, εκτός των άλλων προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παρατηρητής οφείλει να ελέγξει εάν τηρήθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα οι διατάξεις του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων για τη διοργάνωση των αγώνων.

θ. Ο Παρατηρητής ή ο Βοηθός του οφείλει να πηγαίνει στους εξωτερικούς από τα αποδυτήρια χώρους για να βεβαιωθεί ότι μέσα στους χώρους αυτούς δεν κινούνται άλλα άτομα πέραν των αθλητών και των διαπιστευμένων προσώπων και ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι να διαπιστωθεί ότι η αποχώρηση των φιλάθλων διεξάγεται ομαλά.

 

Ο Παρατηρητής αποχωρεί από το στάδιο μετά την αποχώρηση των ομάδων, του διαιτητή και των βοηθών του.